எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள

எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள

சர்வதேச அழைப்பாளர்களிற்கான தொலைபேசி: +94 11 4334278/+94 11 2806184
உள்ளுர் அழைப்பாளர்களிற்கான தொலைபேசி: 4334278/2806184
சர்வதேச அழைப்பாளர்களிற்கான தொலைபேசி/தொலைநகல்: +94 11 2805704
உள்ளுர் அழைப்பாளர்களிற்கான தொலைபேசி/தொலைநகல்: 2805704

மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்: equalground@gmail.com